رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مدیریت استراتژیک

دوره‌های مدیریت کنترل پروژه

 • مستندسازی فنی پروژه‌ها
 • سیستم فراگیر مدیریت پروژه در سازمان
 • PMBOK
 • MSP2010
 • PRIMAVERA 6.0
 • PRIMAVERA ENTREPRICE
 • مدیریت تحویل پروژه‌ها
 • مدیریت ریسک پروژه‌ها
 • مدیریت هزینه پروژه‌ها
 • دوره جامع مدیریت پروژه‌های EPC
 • مدیریت ادعا (Claim Management)
دوره مدیریت عمومی

دوره‌ های آموزشی مدیریت عمومی

 • اصول و مبانی مدیریت
 • اصول سازماندهی پیشرفته
 • مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 • اصول تصمیم‌گیری و روش‌های حل مساله
 • مدیریت زمان
 • توسعه تیم و کار تیمی در سازمان
دوره‌های مدیریت منابع انسانی

دوره‌های مدیریت منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی مقدماتی
 • مدیریت استرس
 • اصول سرپرستی سازمانی
 • انگیزش کارکنان
 • ارتباطات مؤثر انسانی و مربیگری
 • قانون کار(قراردادها و شرایط کار)
 • ارزیابی عملکرد
مدیریت استراتژیک

دوره های آموزشی مدیریت تولید

 • آشنایی با سیستم‌های مدیریت تولید
 • آشنایی با MRPI، MRPII و ERP
مدیریت استراتژیک

دوره‌ های آموزشی مدیریت مالی

 • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 • روش‌های تأمین منابع مالی
 • ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها (اقتصاد مهندسی)
 • اصول تهیه گزارش توجیهی طرح‌ها
 • تصمیم‌گیری در امور مالی
مدیریت استراتژیک

دوره‌ های آموزشی مدیریت کیفیت

 • کنترل کیفیت آماری (SPC)
 • اصول مدیریت کیفیت
 • مدیریت کیفیت جامع (TQM)
 • SPC با نرم افزار MINITAB
 • طراحی آزمایش‌ها (DOE)
 • روش‌شناسی سطح پاسخ (RSM)
 • مفاهیم شش سیگما
 • آموزش کارشناس بهبود شش سیگما
 • اصول و مفاهیم سرآمدی (EFQM)
 • آشنایی ‌با اصول استانداردISO9001
مدیریت استراتژیک

دوره‌ های آموزشی مدیریت استراتژیک

 • آشنایی با مدیریت استراتژیک
 • کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک
 • کارگاه جاری سازی استراتژی
 • تحلیل محیط کسب و کار
 • آشنایی با مدلهای کسب و کار(BP)
مدیریت استراتژیک

دوره‌های تجزیه و تحلیل سیستم

 • تفکر سیستمی
 • مهندسی فرآیندها
 • مستندسازی و مدلسازی فرآیند (نرم افزاری)
 • مدیریت بهبود فرآیندهای سازمان
 • مهندسی مجدد (BPR)
 • مهندسی ارزش
مدیریت استراتژیک

دوره‌های مدیریت روابط مشتری

 • مفاهیم رضایت مشتری
 • روش‌های سنجش رضایت مشتری
 • مفاهیم فروش
مدیریت استراتژیک

دوره‌های مدیریت زنجیره تأمین

 • اصول و مبانی زنجیره تأمین
 • معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان
 • اصول علمی خرید و تکنیک‌ها
 • طبقه‌بندی و کدینگ کالا با روش MESC
 • اصول کنترل و نگهداری موجودی
مدیریت استراتژیک

دوره‌ های آموزشی نگهداری و تعمیرات

 • آشنایی با اصول برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه (PM)
 • استراتژی و سیاست‌های برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
 • کارگاه پیاده‌سازی CMMS
مدیریت استراتژیک

دوره‌های مدیریت دانش و کارآفرینی

 • کارآفرینی سازمانی
 • روش تحقیق
 • مدیریت نوآوری
 • مدیریت دانش
مدیریت استراتژیک

دوره‌ های آموزشی تحلیلی داده ها

 • تکنیک‌های تصمیم‌گیری
 • تحلیل‌ پوششی داده‌ها
 • تحلیل آماری
 • تحلیل سری‌های زمانی
بالا