رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مدیریت عملکرد

تعريف مديريت عملكرد

مديريت عملكرد را مي‌توان مجموعه‌اي از اقدامات و اطلاعات تلقي كرد كه به منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت دستيابي به هدف‌ها به شيوه‌اي اقتصادي توأم با كارايي و اثربخشي صورت مي‌گيرد.

اهميت مديريت عملكرد

در جهان رقابتي امروز كه بهره‌وري در همه زمينه‌ها افزايش يافته و تنها سازمان‌هايي امكان بقاء دارند كه به بهترين وجه ممكن از منابع خود استفاده نموده و بيشترين بهره‌وري را داشته باشند، مديريت عملكرد كه مايه افزايش بهره‌وري نيروي انساني مي‌باشد، از اهميت بسياري برخوردار است. امروزه در سازمانهاي جديد و مترقي، مهمترين عامل تعيين كننده موفقيت سازمان‌ها، نيروي انساني و بهره‌وري آن مي‌باشد.

با اعمال مديريت عملكرد درسازمانها و بهره گيري از نتايج بدست آمده، سازمان‌ها مي‌توانند فعاليت‌هاي آينده خود را به شكلی نظام‌مند به شرح زیر سازماندهي نمايند:.

  • رفتارها و مسئوليت‌هاي شغلي كاركنان را مستندسازي نمايند؛
  • تعيين و تعريف انتظارات عملكردي مورد نظر سازمان‌ها و تفهيم آنها به كاركنان؛
  • ايجاد چارچوب مناسب براي برقراري ارتباطات بين سرپرستان و كاركنان؛
  • هم جهت كردن اهداف و انتظارات سازمان با اهداف و خواسته‌هاي كاركنان؛
  • پديد آوردن فرصت مناسب براي ارزيابي مداوم كاركنان و هدايت و تشويق آنها در جهت نيل به اهداف سازمان توسط سرپرستان؛
  • برقراري نظامي مشاركتي در تمام سطوح سازماني به طوري كه اهداف و خواسته‌هاي سازمان به آساني به كاركنان منتقل شده و از سوي ديگر انتظارات كاركنان نيز به سهولت به اطاع سرپرستان و مديريت سازمان برسد؛
  • برقراري نظام پاداش و جبران مطلوب و متناسب با عملكرد كاركنان؛
  • ارتقاء سطح رضايت‌مندي كاركنان.

 

رویکرد ما در مديريت عملكرد

ما در ارزیابی عملکرد، نیاز و اهداف سازمان را مدّ نظر قرار داده و بر این اساس نسبت به تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد اقدام می‌نماییم. استفاده از روش‌های کمّی و کیفی مناسب در سنجش عملکرد هر سازمان، از ویژگی‌های اصلی فعالیت‌های ما است.

بالا