رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مدیریت منابع انسانی

طراحی و استقرار نظام منابع انسانی

منابع انسانی بدون تردید مهم‌ترین منبع سازمان‌ها در مسیر دستیابی به اهداف می‌باشد. عدم توجه به انتظارات، نیازها و مشکلات منابع انسانی تاثیری مستقیم و مشهود بر عملکرد سازمان خواهد داشت. یک سیستم مناسب مدیریت منابع انسانی باید شامل نظام‌هایی برای جذب و استخدام، آموزش، انگیزش و نگهداشت کارکنان باشد. طراحی این سیستم باید به گونه‌ای باشد که منافع سازمان و کارکنان را نسبت به یکدیگر متقابلاً حفظ کند، به نحوی که در نهایت احساس مالکیت و تعلق سازمانی در کارکنان افزایش یابد.

رویکرد ما در مدیریت منابع انسانی

رویکرد ما در مدیریت منابع انسانی، طراحی سیستمی نظام‌مند و رایانه‌ای برای مدیریت کارکنان در تمام مراحل شغلی آنان می‌باشد. در این مسیر با عنایت به تجارب موفق قبلی، نظام‌های استخدام، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، ارتقاء، خدمات رفاهی و آئین‌نامه‌های اداری مورد نیاز را برای سازمان‌های متقاضی طراحی و مستقر می‌سازیم.

ایده ما ارج نهادن به جایگاه کارکنان با تاکید بر منافع متقابل سازمان و کارکنان از طریق بهبود شرایط همکاری متقابل می‌باشد.

طراحی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. ساختار هماهنگ، چابک و منعطف یکی از ویژگی‌های مشترک در تمامی سازمان‌های موفق است، در حالی که سازمان‌های ناموفق عمدتاً با چالش ساختارهای سازمانی کند، پیچیده و ناهماهنگ مواجه می‌باشند.

رویکرد ما در طراحی ساختار سازمانی

رویکرد ما در طراحی ساختار آن است که ابتدا با عارضه‌یابی ساختاری، مشکلات موجود در ساختار فعلی سازمان‌ها را شناسایی کنیم. سپس با بررسی وضعیت ساختار سازمانی در شرکت‌های موفق و پیشرو، در کنار کار گروهی و بررسی عارضه‌های شناخته شده در گام نخست، طرح مطلوب ساختار سازمانی را ارائه دهیم.

ما معتقدیم با توجه به حساسیت ساختار در عملکرد سازمان، باید از شیوه‌ای تحلیلی و مبتنی بر مطالعه برای طراحی ساختار سازمانی استفاده نمود. ما این کار را در سوابق قبلی آزموده‌ایم.

 تدوین شرح وظایف

پس از انجام مطالعات لازم در خصوص نوع سازمان، خدمات و محصولات ارائه شده توسط آن و ترسیم ساختار سازمانی، گام ضروری بعدی که باید در راستای رسمیت بخشیدن به واحد کسب و کار برداشته شود، تدوین شرح وظایف سازمانی نیروی کار در سطوح مختلف سازمانی می‌باشد. تدوین شرح وظایف یکی از ارکان ضروری برای رسمیت بخشیدن به سازمان است که سازمان از طریق آن انتظارات، وظایف و اختیارات کارکنان را به آنها ابلاغ می‌نماید.

رویکرد ما در تدوین شرح وظایف

رویکرد ما در تدوین شرح وظایف، تجزیه و تحلیل عمیق شغل با مطالعه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی آن، همراه با طراحی مسیر ارتقای شغلی و شرایط احراز شغل می‌باشد.

ما معتقدیم تدوین دقیق شرح وظایف سازمانی کارکنان، ابزاری برای امکان نظارت بهتر بر عملکرد آنان .

بالا