• تدوین مدل خدمت صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور بر اساس مدل زنجیره تأمین صنعت