رمز خود را فراموش کرده اید ؟

معماری فرآیندی چاپ و صحافی فریدالدین

اجرای پروژه معماری فرآیندی چاپ و صحافی فریدالدین به منظور:

  • سامان دهی به وضعیت کنونی شرکت
  • ایجاد سازوکارهای مبتنی بر الگوهای صحیح و تایید شده

انجام میشود.

معماری فرآیندی با ایجاد رویه های مشخص برای ساز و کارها، جلوی اشتباهات را میگیرد.

فاقد اتلاف و دوباره کاری میباشد.

از این رو هزینه های ناشی از اشتباهات را به شدت کاهش میدهد.

شفاف سازی در سازمان را به دنبال دارد.

در راستای معماری فرآیندی چاپ و صحافی فریدالدین باهدف ارتقا سازمانی و بهبود ظرفیتهای عملیاتی خود، اقدام به دریافت مشاوره مدیریت کرده است.

که در حوزه معماری فرآیندی، از شرکت سرآمدان اندیشه آوینا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نموده است.

در جلسات تشکیل شده با کارفرما، فرآیندهای بهبودیافته و فرآیندهای جدید و دستورالعملهای اجرای آنها شرح داده شده است.

بالا