• کارگاه دو روزه توسعه منابع انسانی، توسط آقای دکتر حمیدرضا یعقوبی برگزار گردید.